Veveří (Jana Uhra - Žerotínovo náměstí) - souvislá údržba vozovky

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  29. 06. 2020

 • Konec

  31. 08. 2020

 • Popis

  Předmětem stavby je oprava komunikace na ulici Veveří, a to v úseku od křižovatky s ulicí Žerotínovo náměstí po křižovatku s ulicí Jana Uhra. Oprava komunikace bude probíhat v rámci stavební úpravy tramvajové tratě Veveří, jejíž stavebníkem je Dopravní podnik města Brna. Oprava bude provedená frézováním a vyprofilováním obrusné a ložné vrstvy a následným položením nových asfaltových vrstev. Lokálně bude provedena rekonstrukce chodníkových ploch. Při realizaci budou provedeny případné nutné opravy podkladních nestmelených vrstev.

 • Aktuální stav

  V současné době probíhají stavební práce na opravě stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu jejímž investorem je společnost Brněnské vodárny a kanalizace.

 • Zhotovitel

  Brněnské komunikace a.s.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Martin Glaser

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Michal Hlavoň