Postup v souvislosti s oznámením protiprávního jednání

Kdo může podat oznámení?

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání ve společnosti Brněnské komunikace a.s. nebo u jiné osoby. Jde primárně o zaměstnance společnosti Brněnské komunikace a.s.

Společnost Brněnské komunikace a.s. vylučuje přijímání anonymních oznámení a oznámení od osob, které pro společnost Brněnské komunikace a.s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Zákon).

Co lze oznamovat?

Oznamovat lze informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti Brněnské komunikace a.s. nebo u jiné osoby, a které

1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
3. porušuje Zákon nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:
        a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
        b) daně z příjmů právnických osob,
        c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
        d) ochrany spotřebitele,
        e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
         f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
        g) ochrany životního prostředí,
        h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
        i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
        j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
        k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
        l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
        m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
        n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Co nelze oznamovat?

Nelze oznamovat některé typy zákonem chráněných informací. Nelze tak například podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických (např. advokátní tajemství) nebo zdravotnických profesí; informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a informace o činnosti zpravodajských služeb. Dále nesmí být součástí oznámení utajované informace a informace, jejich vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana a může být postižen pro jednání, kterého se tím dopustil.

Rovněž nenáleží ochrana oznamovateli, který podal vědomě nepravdivé oznámení. Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 50.000,- Kč.

Jak a komu oznamovat?

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Brněnské komunikace a.s. (VOS) nebo Ministerstvu spravedlnosti ČR (MS) na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

Výhodou podání oznámení prostřednictvím VOS je možnost společnosti Brněnské komunikace a. s. na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli MS a zabránit tak hmotným škodám či poškození dobré pověsti a současně možnost oznamovatele tímto postupem dosáhnout vyřešení problému s minimálním právním rizikem vyplývajícím např. z neoprávněného uveřejnění oznámení.

V rámci VOS oznámení přijímají a posuzují jeho důvodnost příslušné osoby , kterými jsou ve společnosti Brněnské komunikace a.s. Ing. Pavel Vrbka a Mgr. Libuše Tesařová, která vyřizuje přijatá oznámení v době nepřítomnosti Ing. Pavla Vrbky.

Oznámení lze podat ústně, tj. telefonicky či osobně, nebo písemně, tj. elektronicky či v listinné podobě.

Telefonicky lze učinit oznámení na tel. č. 732 254 571 a 734 391 170.

Pro elektronické podání oznámení slouží e-mailová adresa oznamenibkom@gmail.com

Při využití listinného podání je nutné oznámení vložit do uzavíratelné obálky, přičemž uzavřená obálka musí být označena doložkou „NEOTEVÍRAT, k rukám příslušné osoby“ a doručena na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjemní a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Při šetření oznámení budou zpracovávány osobní údaje oznamovatele, příp. dalších osob, a to v souladu s platnými právními předpisy a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Brněnské komunikace a.s. V případě, kdy oznamovatel bude chtít uplatnit některé z práv zaručených mu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), je nutné žádost zaslat příslušné osobě, která ji bude jménem společnosti Brněnské komunikace a.s. dále vyřizovat.

V čem spočívá ochrana oznamovatele?

Oznamovatel nesmí být v souvislosti s podáním oznámení vystaven odvetnému opatření, kterým se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli může způsobit újmu.

V rámci ochrany oznamovatele i dalších výše uvedených osob je plně zachovávána důvěrnost, a to jak ohledně jejich totožnosti tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení (přístup k obsahu oznámení je umožněn pouze příslušným osobám).