Časté dotazy

Odpovědi na otázky, se kterými se na nás nejčastěji obracíte.

Rozbalit vše

Jak mám postupovat, když mi bylo odtaženo vozidlo?

Klikněte a zjistěte, zda Vám bylo vozidlo odtaženo.

1. Vozidlo odtažené jako možná překážka silničního provozu na základě § 45 odst. 4 zákona 361/2000 Sb.

​​ V Brně je tento druh odtahu vždy prováděn na příkaz Městské policie Brno nebo Policie České republiky (např. jako možná překážka silničního provozu, uložení kauce atp.). Informaci o odtaženém vozidle majitel zjistí na lince 158 nebo na webových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. zde. Vozidla jsou odtažena na ul. Porážka 2 – situační mapka včetně spojení MHD   (výjimku tvoří odtahy PČR při podezření na trestnou činnost, v tom případě je vozidlo ve skladu PČR na ul. Pražákova 54). K vyzvednutí vozidla potřebuje majitel (řidič) doklad totožnosti (občanský průkaz), řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla („malý techničák“), případně kupní smlouvu, a klíčky od vozidla. Pokud není ze strany policie jiný pokyn, lze vozidlo vydat. Platbu za provedený odtah je možno provést v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem (ceník odtahů do 31. 12. 2023 zde), (ceník odtahů od 1. 1. 2024 zde). Kontakt na nonstop dispečink výdeje vozidel na ul. Porážka 2: telefon 734 416 482.

2. Vozidlo odtažené z důvodu veřejného pořádku (blokové čištění), bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebních prací nebo údržby – či z důvodu jiných mimořádných událostí - dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Odtahy vozidel podle citovaného zákona zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. pro statutární město Brno na základě Příkazní smlouvy č. 6/2011,  dle  § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Z usnesení schůze Rady města Brna č. R8/015 konané dne 27. února 2019 a č. R9/064 konané dne 13. prosince 2023 jsou prováděny následující úkony:

Vozidlo, které si řidič včas nepřeparkuje z čištěného úseku, bude

a) odtaženo/odstaveno na jiné vhodné místo (do vedlejší ulice, na přestupní nebo odtahovou plochu), odtud bude následně vráceno zpět na stejné místo, odkud bylo odtaženo/odstaveno

b) pouze naloženo na odtahové vozidlo a po vyčištění přímo z odtahového vozidla vráceno zpět.

Usnesením schůze Rady města Brna č.R8/015, konané dne 27. února 2019 a č. R9/064 konané dne 13. prosince 2023 je cena za tyto úkony stanovena paušální částkou 1 500 Kč (do 31. 12 .2023) a 3 500 Kč (od 1. 1. 2024). V případě, že se řidič dostaví k vozidlu v první fázi technického úkonu (tedy do doby než se vozidlo dotkne ložné plochy odtahového vozu), uhradí částku za tzv. zahájený odtah 400 Kč (do 31. 12 .2023) a 780 Kč (od 1. 1. 2024). Informaci o tom, zda bylo vozidlo odtaženo v období před r. 2019, je možno zjistit zde.

Vozidla, která byla odtažena v období před r. 2019 v souvislosti s blokovým čištěním komunikací, jsou umístěna na odstavné ploše odtahové služby Zdeněk Černý na adrese: Drážní 9, 664 52 Brno – Slatina, areál F. K. Holoubek.

 

Kdy a kde bude probíhat čištění komunikací?

V tomto případě nedisponujeme úplnými informacemi, neboť společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje pouze čistění po zimě a čištění před zimou. Pro informace o jednotlivých blokových čištění v konkrétních městských částech doporučujeme obrátit se na příslušné úřady městských částí.

Co je to „zvláštní užívání komunikace“ (ZUK)?

Zvláštní užívání komunikace je pojem, který vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Specifikace je v § 25 uvedeného zákona (např. umisťování reklamních zařízení či stavebních zařízení; provádění stavebních prací; zřizování vyhrazeného parkování; zřizování a provoz prodejních zařízení; pořádání společenských akcí, pokud by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu; umístění inženýrských sítí v silničním pozemku).

 • Kdo vydává povolení k ZUK na území města Brna?

Rozhodnutí o povolení k ZUK vydává příslušný silniční správní úřad (úřad městské části pro místní komunikace (MK), odbor dopravy MMB pro sil.II. a III.tř. a dopravně významné MK, Krajský úřad pro sil. I. tř., Ministerstvo dopravy pro dálnici) po předchozím souhlasu vlastníka, respektive správce komunikace.

potřebuji si vyřídit

 • Jak získám souhlas se ZUK?

Souhlas se ZUK je vydáván naší společností pro MK a sil.II. a III. tř. po předložení žádosti a jejím posouzení ze stavebně-technického hlediska a po uhrazení vratné kauce.

 • U koho si mohu vyřídit žádost o souhlas se ZUK?

viz mapa obvodů

Kde je možné nahlásit závadu na komunikaci?

Závadu na komunikaci je možné nahlásit prostřednictvím e-mailové adresy bkom@bkom.cz

nebo na adrese: https://www.brnaciprobrno.cz/

nebo na adrese: http://vylepsujibrno.cz

Havarijní závady bezprostředně ohrožující majetek a zdraví hlaste na tel. 543 424 421.

Může společnost Brněnské komunikace a.s. poskytnout veřejnosti záznam z dopravních kamer jako důkazní materiál?

Správcem záznamů z kamer Městského kamerového dohledového systému je Městská policie Brno. Ta je oprávněna tyto záznamy (archivují se po dobu 14 dnů) poskytnout orgánům činným v trestním řízení, orgánům policie a správnímu orgánu nebo třetím osobám, které mají prokazatelný právní zájem (např. pojišťovna). Z výše uvedeného vyplývá, že se musíte obrátit na MP Brno se žádostí o vydání záznamu Policii ČR.

Kdo je správcem pozemních komunikací v Brně?

 • Správcem místních komunikací je společnost Brněnské komunikace a.s.

 • Pověřeným správcem průjezdních úseků krajských silnic (sil. II. a III. třídy) je společnost Brněnské komunikace a.s., ve věcech majetkových Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., zastupující vlastníka, tj. Jihomoravský kraj.

 • Správcem dálnic a průjezdních úseků státních silnic (sil. I. třídy a sil. pro motorová vozidla) je ŘSD ČR, zastupující vlastníka, tj. ČR.

 • Správcem veřejně přístupných účelových komunikací (nezařazených do kategorie místních komunikací, silnic nebo dálnic) je soukromá osoba nebo obec.

Kdy je vozidlo považováno za vrak a jaký je postup při jeho odstranění z komunikace?

Co je to kauce v souvislosti se ZUK?

Kauce je finanční nástroj pro efektivnější ochranu komunikačního majetku při zvláštním užívání komunikace při stavebních pracích. Kauce je vratná v případě, že po ukončení ZUK dojde k předání nepoškozené plochy zpět společnosti Brněnské komunikace a.s. Kauce se skládá u správce komunikace na základě uzavřené písemné dohody.

Dohoda o složení kauce bude uzavírána v následujících případech:

1. Staveništní zábor (zařízení staveniště) – např. kontejner, lešení, stavební výtah, skládka materiálu, demolice, provizorní vjezd apod.

2. Výkopové práce (inženýrské sítě, vjezd…)

3. Staveništní doprava

Jaká je výše kauce?

Kauce bude vypočítána z objektivní plochy záboru v ceně za m² dle charakteru záboru:

 • výkopové práce – 3 000 Kč/m²(minimální výše kauce při výkopových pracích je 15 000 Kč)

 • staveništní zábor – 1 000 Kč/m²

 • staveništní doprava – paušální částka 450 000 Kč

Jak se dá platit kauce?

 • do výše 20 000 Kč podle zvážení žadatele při sepsání dohody (v hotovosti nebo platební kartou na pokladně společnosti, převodem na bankovní účet nebo složenkou)

 • nad 20 000 Kč platební kartou na pokladně společnosti při sepsání dohody nebo převodem na bankovní účet

 • nad 1 000 000 Kč možno i bankovní zárukou s termínem ukončení ZUK + 12 měsíců​

Obchodní podmínky k dohodě o složení kauce

Kdy máme úřední hodiny pro styk s veřejností?

Správní úsek:

Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě v době:

 • Po 7:00 – 9:00, 14:00 – 15:00
 • Út 7:00 – 9:00
 • St 7:00 – 9:00, 14:00 – 15:00
 • Čt 7:00 – 9:00
 • Pá 7:00 – 9:00

Pokud není vaše návštěva nutná, prosíme, abyste upřednostnili tel. nebo e-mailový kontakt.

Pokladna:

 • Po 7:30 – 10:00, 12:30 – 15:00
 • Út 7:30 – 10:00
 • St 7:30 – 10:00, 12:30 – 15:00
 • Čt 7:30 – 10:00
 • Pá 7:30 – 10:00

Podatelna:

 • Po až Čt     7:00 – 15:00
 • Pá              7:00 – 13:00

Jak se rozhoduje o délce svitu zelené na semaforu pro chodce?

Délka svitu signálu „volno“ (zelené světlo) pro chodce (i pro vozidla) je vždy ovlivněna konkrétním stavebně-technickým uspořádáním křižovatky, intenzitou dopravy na všech vjezdech, vazbami na preferenci městské hromadné dopravy, intenzitami chodců na přechodech a dalšími aspekty. Křižovatky jsou většinou řízeny dynamickými signálními plány a délka „volna“ je automaticky přerozdělována v závislosti na aktuálním množství vozidel na jednotlivých vjezdech, preferenčních požadavcích městské hromadné dopravy, koordinaci a případně i výzvách na jednotlivých vjezdech či od dalších účastníků dopravy. Minimální doba zelené pro chodce je 5 sekund a k této době je třeba přičíst tzv. „vyklizovací dobu“. Až po uplynutí této doby následuje realizace „volna“ pro vozidla v kolizních směrech. Důležité je, aby chodec vstoupil z chodníku do vozovky ještě na signál „volno“, a ne až po jeho skončení.

Proč se na některých křižovatkách vždy nerozsvítí vyklizovací šipka?

V Brně je při řízení silničního provozu na křižovatkách pomocí SSZ (světelné signalizační zařízení) použito tzv. dynamického řízení. To znamená, že SSZ pružně reaguje na dopravu v křižovatce na základě požadavků jednotlivých účastníků silničního provozu. Z výše uvedených důvodů se ani vyklizovací šipka nemusí rozsvítit v každém cyklu, ale pouze tehdy, jsou-li splněny zadané logické a časové podmínky v určitém okamžiku signálního plánu.

Logické podmínky spočívají v přítomnosti vozidla na výzvové smyčce ve vozovce umístěné v levém odbočovacím pruhu. Ta může být obsazena pouze tehdy, čeká-li na odbočení vlevo více vozidel. Pokud na odbočení čeká jedno nebo dvě vozidla, tak není smyčka ve vozovce obsazena a čekající vozidla musí odbočit v tzv. „mezičase“. Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, vyklizovací šipka se nerozsvítí. Vyklizovací šipka by se rozsvítila v každém cyklu pouze při řízení pevnými signálními plány, které nejsou závislé na skladbě a intenzitě dopravního proudu. Od tohoto způsobu řízení SSZ se však v současné době ustupuje a prakticky se již nepoužívá.

Kde je možné nahlásit závadu na dopravním značení?

Veškeré podněty můžete směřovat na e-mail trandova(zavinac)bkom.cz nebo bucek(zavinac)bkom.cz, nebo telefonicky na tel. 548 137 460, v mimopracovní době na tel. 543 424 421.

Jak probíhá řešení podnětů na změnu a doplnění dopravního značení?

Návrhy a náměty na řešení dopravního značení by měli občané směřovat vždy na daný odbor úřadu příslušné městské části a ten je po posouzení a s rozhodnutím o stanovisku městské části k dané problematice předán na Magistrát města Brna – Odbor dopravy (MMB OD).

V rámci pravidelných jednání meziresortní pracovní skupiny dopravy při MMB OD probíhá za přítomnosti Policie ČR a Brněnských komunikací a.s. projednání a posouzení předkládaných žádostí především z hlediska věcné správnosti a smysluplnosti a jejich vlivu na bezpečnost a plynulost dopravy z pohledu všech účastníků provozu.

V případě, že MMB OD rozhodne o nutnosti a potřebnosti změny dopravního značení nebo požaduje odborné prověření daného podnětu, je zpracována výkresová dokumentace.

Změna dopravního značení smí být na komunikaci realizována pouze na základě stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydává příslušný správní úřad.

Stanovení dopravního značení upravuje zákon č. 361/2000 Sb., v § 77. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví:

 • na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím projednání s policií,

 • na silnici I. třídy místně příslušný krajský úřad po předchozím projednání s policií,

 • na dálnici ministerstvo dopravy po předchozím projednání s Ministerstvem vnitra,

 • na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní a přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka, pokud nejde o opatření obecné povahy.

Co je to ochranná lhůta komunikace?

Je to období osmi roků od dokončení novostavby komunikace nebo čtyř roků od dokončení souvislé opravy povrchu komunikace, ve kterém až na stanovené výjimky nelze narušit povrch komunikace.

Podrobněji viz obecně závazná vyhláška města Brna č. 8/2009 ve znění vyhlášky č. 12/2014.

Jaký je postup při odstraňování vozidel z komunikací, která mají neplatnou technickou kontrolu více jak 6 měsíců?

Mohu zasílat žádosti o stanoviska a projektovou dokumentaci datovou schránkou?

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v § 17 ukládá povinnost doručovat dokumenty prostřednictvím informačního systému datových schránek pouze orgánům veřejné moci, a to ve vztahu mezi orgány navzájem a vůči fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, a to také jen v případech, umožňuje-li to povaha doručovaného dokumentu.

Doručování dokumentů prostřednictvím datových schránek mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami ze zákona povinné není. Záleží tedy na dohodě těchto subjektů, jakou formu doručení v daném konkrétním případě upřednostní. Vzhledem k charakteru a objemu projektové dokumentace a podávaných žádostí nelze na naší společnosti spravedlivě požadovat, aby nesla náklady spojené s tiskem a případnou konverzí těchto dokumentů, proto přijímáme doručení pouze v listinné podobě.

Kde je možné nahlásit závadu na světelné signalizaci?

Veškeré podněty směřujte na e-mail janda(zavinac)bkom.cz nebo hanakstarsi(zavinac)bkom.cz, nebo telefonicky na tel. 548 213 745, v mimopracovní době na tel. 543 424 421.

Co je to preference vozidel MHD při průjezdu světelně řízenými křižovatkami?

Již řadu let je v Brně nasazeno dynamické řízení dopravy na křižovatkách pomocí SSZ (světelné signalizační zařízení), které reaguje na aktuální stav dopravy a na základě předem stanovených priorit (preference MHD, jednotlivé výzvy, koordinace atd.) umožňují optimální přerozdělení „volna“ (zelené světlo) na křižovatkách. Velmi zjednodušeně řečeno, tzv. inteligentní křižovatky reagují na hustotu a požadavky provozu.

Preference MHD na SSZ přispívá především k plynulosti provozu MHD a pomáhá vyrovnávat zpoždění těchto vozidel. Cílem je výrazná úspora času, vozidel i provozních prostředků DPMB, ale především snaha zrychlit cestování, zatraktivnit MHD a přesunout část cestujících z individuální dopravy do ekologičtější MHD. Vybudovaná preference MHD v Brně s využitím systému „RIS“ (řídicí a informační systém MHD – DPMB) umožňuje poskytnout preferenci pro jakékoliv vozidlo MHD (tramvaj, trolejbus a autobus). Pro řízení preference vozidel veřejné přepravy osob MHD je nutné, aby byla vyhodnocována pozice vozidla vůči křižovatce a na základě toho byl v daný okamžik ovlivněn algoritmus řízení SSZ na křižovatce. Na všech nových a rekonstruovaných SSZ se preference MHD již běžně používá.

Jaká je definice cyklistické dopravy?

Cyklista je účastník provozu na pozemních komunikacích. Pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích platí povinnost řídit se pravidly silničního provozu, světelnými signály a dopravními značkami atd.

Jízda na kole může být přepravou k cíli nebo může mít rekreačně turistický charakter. Průměrná rychlost cyklisty na klasickém jízdním kole bývá na rovině 12–25 km/h. Především každodenní přeprava do zaměstnání nebo do školy se vyznačuje požadavkem na co nejkratší spojení a nejkratší cestovní dobu.

Základní pojmy v cyklistice

 • Cyklistická stezka – je stavebně upravená a příslušným dopravním značením označená komunikace pro jízdu na jízdním kole.

 • Cyklistická trasa – je trasa pro cyklisty označená na pozemní komunikaci orientačním dopravním značením nebo turistickým značením.

 • Cyklopruh – je samostatný jízdní pruh vyznačený na vozovce vyhrazený pro jízdní kola, který odděluje cyklisty od ostatních vozidel. Používá se zejména na dopravně zatížených komunikacích jako vyhrazený pruh pro cyklisty. Ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty není dovoleno zastavit a stát.

 • Cykloobousměrka – je povolený obousměrný provoz jízdních kol v rámci jednosměrné komunikace, který pro cyklisty zlepšuje plošnou prostupnost územím.

 • Piktogramový koridor pro cyklisty – vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů, a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nacházejí na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.

 • Prostor pro cyklisty (cyklobox) – je vyznačován na světelně řízených křižovatkách. Cyklista v nich čeká v řadícím pruhu před křižovatkou na červenou zcela vpředu, před ostatními vozidly, a na zelenou se rozjíždí do křižovatky jako první.

Proč a jak funguje provoz akustické signalizace pro nevidomé a slabozraké, umístěné na semaforech?

Akustická signalizace se začala na světelnou signalizaci umisťovat v druhé polovině 90. let minulého století. Byla na SSZ (světelné signalizační zařízení) instalována „na pevno“, což znamená, že je v činnosti po celou dobu provozu vlastního SSZ. U tohoto typu nelze akustickou signalizaci samostatně vypnout, jedině celé zařízení včetně SSZ. S přibývajícími počty instalací se začaly objevovat stížnosti na jejich provoz v blízkosti obytných domů, kde si občané stěžovali na hlučnost, zejména v nočních hodinách. V těchto případech je možná pouze demontáž akustické signalizace.

V posledních letech se již začal u nově budovaných nebo rekonstruovaných SSZ používat systém, který umožňuje zapnutí akustické signalizace jenom na základě volby nevidomého, po jeho přechodu komunikace se toto zařízení do dvou minut opět automaticky vypíná. Navíc je dnes již možné kromě klasických „klepátek“ použít zařízení s elektronickým zdrojem signálu pro nevidomé a slabozraké. Je možná regulace hlasitosti signálu.