Právní informace pro elektronickou komunikaci

UPOZORNĚNÍ:

Odesílatel této zprávy dává adresátu na vědomí, že tato zpráva včetně jejího obsahu a příloh není bez dalšího nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tj. odesílatel nemá vůli být vázán obsahem této zprávy, pakliže by ze strany adresáta došlo k jeho jednostrannému jednoduchému a nepodmíněnému přijetí.

Obsahuje-li tato zpráva v jakékoliv formě podstatné náležitosti smlouvy jakéhokoliv typu (dále jen „smlouva“), odesílatel této zprávy dává adresátu na vědomí, že:

i) má zájem být smlouvou vázán pouze v případě jejího uzavření v písemné formě, a to na jediné listině obsahující podpisy všech účastníků smlouvy,

ii) přijetí nabídky na uzavření smlouvy je vyloučeno odpovědí adresáta s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda mění podmínky nabídky na uzavření smlouvy podstatně či nikoliv,

iii) odesílatel má zájem na uzavření smlouvy pouze v případě, že se strany dohodnou na všech náležitostech smlouvy, které jsou v této zprávě uvedeny, bez ohledu na to, zda se jedná o náležitosti podstatné či nikoliv.

Zpět