Projekty EU zajišťované společností Brněnské komunikace a.s.

Projekty statutárního města Brna v oblasti dopravní infrastruktury

1. Investiční projekty Brněnských komunikací a.s.

Projekt Parkovací dům Polní


Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je výstavba nového parkovacího domu v režimu P+R. Hlavním cílem projektu je realizace systému pro upřednostnění parkování mimo centrum města v kombinaci s využitím volné kapacity, kterou nabízí navazující veřejná hromadná doprava.

Příprava projektu byla zahájena v roce 2019. Na stavbu parkovacího domu bylo v dubnu 2019 požádáno o dotaci z programu rozvoje Brněnské metropolitní oblasti ITI – Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů IV. Samotná realizace započala v červnu 2020 a ukončena v květnu 2021. Od června 2021 je parkovací dům v provozu.

Parkovací dům nabízí celkem 110 parkovacích míst pro automobily. Počítá se i s cyklisty, pro které jsou zde umístěny stojany s celkovou kapacitou 25 míst.

Své auto zde pohodlně umístí jak osoby se sníženou pohyblivostí nebo osoby s dítětem v kočárku, pro které tu vzniknou vyhrazená místa, tak majitelé aut s pohonem CNG a LPG. Cestující mohou pokračovat do centra města veřejnou hromadnou dopravou, jejíž nejbližší zastávka se nachází ve vzdálenosti asi 100 metrů od parkovacího domu.


2. Projekty mezinárodní spolupráce s účastí společnosti Brněnské komunikace a.s.

Aktuální projekty:

 • Projekt C-ROADS Czech Republic

Cílem projektu C-ROADS Czech Republic je harmonizace spolupráce při zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů (dále jen C-ITS) ve státech střední Evropy. Tento projekt je součástí mezinárodní platformy C-ROADS. C-ITS jsou systémy založené na komunikaci (výměně dat) mezi samotnými vozidly a také mezi vozidly a zařízením na silniční infrastruktuře. Díky těmto informacím mohou řidiči včas zareagovat na varování systému, bezpečně zvládnout nečekanou situaci a zabránit tak případné nehodě. Může se jednat např. o varování při dopravní nehodě, o koloně před řidičem či o pomalu jedoucím vozidle údržby se světelným vozíkem. Kooperativní systémy tak mají významně přispět k plynulosti silničního provozu i ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Projekt sdružuje celkem 9 partnerů z České republiky. Koordinátorem projektu je Ministerstvo dopravy ČR. Partnery projektu jsou ŘSD ČR, SŽDC, AŽD Praha s.r.o., ČVUT v Praze, Brněnské komunikace a.s., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a INTENS Corporation s.r.o.

Období realizace projektu je únor 2016 – prosinec 2020. Společnost Brněnské komunikace a.s. se v rámci projektu zaměří na vybudování městského systému C-ITS na vybraných páteřních komunikacích. Bude se jednat např. o upozornění řidičům na signál stůj na světelném signalizačním zařízení nebo varování před jízdou jiného vozidla na červenou.

Vzhledem k nízké penetraci C-ITS vozidel v ČR vybaví také společnost Brněnské komunikace a.s. v rámci projektu C-ROADS část vlastní vozidlové flotily palubními jednotkami (OBU) C-ITS.V projektu tak bude testována komunikace jednotek RSU (Roadside unit), které budou propojeny s řadiči SSZ (světelné signalizační zařízení) na křižovatkách s jednotkami osazenými ve vozidlech pomocí standardu ITS G5.Ve spolupráci s ŘSD ČR bude implementace projektu na území města Brna navazovat na C-ITS aplikace nasazené na infrastruktuře ve správě ŘSD, která významně ovlivňuje každodenní dopravní situaci ve městě. V rámci této spolupráce budou realizovány např. aplikace varování řidičům o pracích na vozovce.

Projekt se bude zabývat technickým návrhem, implementací a pilotním provozováním kooperativních systémů a také vyhodnocením výsledků při reálném provozu. 
Celkové předpokládané náklady společnosti Brněnské komunikace a.s. na realizaci projektu C- ROADS Czech Republic jsou 66,5 mil. Kč, spolufinancování Evropskou unií ve výši 56,5 mil. Kč.

Projekt C-ROADS Czech Republic je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) Evropské unie.

Více informací o projektu zde.

Oficiální stránky projektu: http://c-roads.cz/

 

Dříve realizované projekty:

 • Projekt CIVITAS PLUS II – 2MOVE2

Statutární město Brno se účastní projektu EU s tematikou udržitelné městské dopravy pod názvem CIVITAS 2MOVE2. Brněnské komunikace a.s. jsou v projektu přidruženým partnerem statutárního města Brno. Harmonogram realizace projektu je prosinec 2012 - listopad 2016.

Cílem projektu je zavádění nových forem dosažení udržitelné městské dopravy. K tomuto účelu slouží opatření, jež se na městské úrovni realizují a budou realizovat: rozvoj e-mobility a zavedení elektrických mini autobusů; snížení energetické náročnosti vozů MHD; logistika – optimalizace, zásobování centrální části města; P&R – koncept a implementace městského parkovacího systému; dopravní informační centrum; rozšíření přepravy jízdních kol v cyklo-autobusech; smart parking ve městě Brně.

Projekt je financován ze 7. rámcového programu EU. Koordinátorem projektu je organizace LANDESHAUPTSTADT STUTTGART.

Více informací o projektu:

http://www.civitas.eu/content/2move2

http://www.civitas.brno.cz/?q=node/86

 

 • Projekt EDITS (European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems)

Tisková zpráva ZDE.

Webové stránky projektu EDITS: http://edits-project.eu/

Webové stránky programu "Central Europe": www.central2013.eu

Webové stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm

Webové stránky Evropského komisaře pro regionální politiku: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_cs.cfm

V rámci projektu EDITS Brněnské komunikace a.s. společně s partnery zprovoznily informační systému pro sběr, zpracování a vyhodnocování dopravních dat z plovoucích vozidel (FCD - Floating Car Data) s cílem poskytovat data o silničním provozu koncovým uživatelům. Informace o plynulosti silničního provozu jsou získávány z dat flotily vozidel veřejné dopravy společností KORDIS JMK, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s. a v zimním období také vozidel zimní údržby společnosti Brněnské komunikace a.s. Webová stránka s výstupy projektu je dispozici zde: http://edits.doprava-brno.cz/.

Dopravní informace jsou zde poskytovány v následujících kategoriích:

- Aktuální plynulost silničního provozu

- Obraz z dopravního dohledového kamerového systému

- Obsazenost parkovacích ploch vybavených automatickým závorovým systémem

- Uzavírky, omezení provozu, dopravní nehody, apod.

Projekt EDITS je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), program Central Europe.

 

 • Projekt In-Time (Intelligent and efficient travel management for European cities)

IN TIME (Inteligent and Efficient Travel Management for European Cities – Inteligentní a efektivní cestovní management v evropských městech) je projektem Evropské komise, který si klade za cíl vytvoření a dlouhodobé pilotní testování nového typu služby v oblasti poskytování multimodálních dopravních dat a informací veřejnosti.

V projektu je aktivně smluvně zapojeno šest významných evropských měst (Vídeň, Oslo, Mnichov, Florencie, Bukurešť a Brno) a 22 společností.

Město Brno je zastoupeno společností Brněnské komunikace a.s.

V rámci projektu jsou postupně testovány možnosti efektivní regionální a příhraniční dopravní spolupráce Brna a Vídně a jejich regionů.

Významnými prvky pro řešení této části projektu jsou např. relativně malá vzdálenost obou měst a jejich přilehlých oblastí, postupně realizovaná dálniční propojení, vysoká intenzita dopravy na stávajících komunikacích, společné prvky kulturních a historických tradic oblastí jižní Moravy a Dolního Rakouska a další.

Doba trvání projektu:                 4./2009 až 3./2012
Finanční rozsah účasti BKOM:        cca     1,2 mil. Kč
Finanční rozsah projektu celkem:        cca 124,7 mil. Kč

In-time novinky [pdf]

Bezplatnou multimodální navigaci In-Time pro město Brno si stáhněte zde

Oficiální stránky

 

 • Projekt CONNECT

CONNECT je projektem Evropské unie v rámci kterého byla poskytována finanční podpora při řešení rozvoje a rozšiřování inteligentních dopravních systémů a služeb ve vybraných zemích EU ležících na trans-evropské komunikační síti.

Doba trvání projektu: 2003 - 2006.

Investiční akce realizované v rámci projektu CONNECT v Brně:

 • Dopravní informační centrum Brno – 1. etapa realizace

Předmětem investiční akce byla dodávka specializovaného odborného pracoviště určeného pro sběr, zpracování a poskytování dopravních dat a informací dopravní veřejnosti.

Pracoviště má především regionální dosah a význam pro oblast města Brna a jižní Moravy. Současně však vytváří systémovou vazbu na pracoviště a funkce Národního dopravního a řídícího centra v Ostravě. Pracoviště je schopno sdílet data i s dalšími pracovišti obdobného charakteru v zemích EU. Největší význam má vazba na obdobná centra velkých měst, s nimiž má město Brno přímé dopravní vazby, např. Wien, Bratislava, Praha, Olomouc apod.

 

Doba realizace investiční akce: rok 2006
Finanční rozsah: cca 6 mil Kč.

 • Rekonstrukce zařízení pro řízení dopravy ve statutárním městě Brně v letech 2005 – 2009

Předmětem investiční akce byla obnova morálně a fyzicky zastaralých technologií určených pro řízení silniční dopravy v Brně.

 


 • Projekt EASYWAY

EASYWAY je projektem Evropské unie určené pro podporu aktivit členských států v rámci společného a harmonizovaného vývoje ITS systémů na síti TEN-T a návazném okolí.

Hlavní cíle projektu:

 • zlepšení plynulosti dopravy a snížení dopravních kongescí
 • zlepšení bezpečnosti dopravy
 • zlepšení životního prostředí

Doba trvání projektu: 2007 - 2013

 

3. Projekty statutárního města Brna v oblasti dopravní infrastruktury

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Pro oblast města Brna byl v období 2007-2013 stěžejním Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) http://www.jihovychod.cz/, který financuje projekty na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

http://www.jihovychod.cz/download/loga-logotyp/ropjveubar-cz.jpg

Realizované projekty ve městě Brně v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury v programovém období 2007-2013: