• O nás
 • Úsek správního ředitele
Zpět

Úsek správního ředitele

Středisko správy komunikací  

 • zajišťuje správu místních komunikací na základě příkazní smlouvy (účelové komunikace do této správy nespadají) a na základě SOD silnic II. a III.tříd (mimo majetkové správy)
 • zajišťuje pravidelné prohlídky komunikací a mostních objektů, shromažďuje aktuální informace o technickém stavu
 • podílí se na návrhu plánů oprav a údržbových prací, včetně návrhu technického řešení 
 • zajišťuje posuzování PD komunikačních staveb z hlediska technického ve všech fázích PD, včetně reakce z titulu nezohlednění stanovisek společnosti Brněnské komunikace a.s. ve správním řízení
 • zajišťuje posuzování PD ve všech stupních z titulu zásahu do komunikací při rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí, přípojek, vjezdů, posuzování vazeb stavebních 
 • zajišťuje souhrnná stanoviska společnosti, stanoviska k rozhodnutí o ZUK včetně uzavírání dohod o složení kauce
 • zajišťuje předání staveniště, kontrolu v průběhu realizace, převzetí obnovených komunikačních ploch a komunikačních novostaveb
 • zajišťuje vyřizování agendy škod na komunikačním majetku (pojistné události)
 • zajišťuje hospodaření s vytěženým materiálem
 • zajišťuje správu podchodu pod hlavním nádražím
 • zajišťuje nakládání s vozidly jevící znaky vraku
 • zajišťuje měření a vyhodnocení hluku na místních komunikacích
 • zajišťuje odstraňování věcí z místních komunikací včetně reklam umístěných bez povolení

Středisko pasportu

 • zajišťuje vedení pasportu komunikací
 • poskytuje analýzy a jiné výstupy z GIS, zajišťuje instalaci a servis GIS společnosti pro externí uživatele
 • spolupracuje na tvorbě Městského informačního systému
 • zajišťuje geodetické práce, vytyčování staveb, inženýrskou geodezii, zaměření skutečného provedení staveb, geodetický monitoring stavebních objektů
 • zhotovení geometrických plánů

Středisko správy telematických systémů

 • řízení technologie a dopravy tunelů ve městě Brně
 • nepřetržité sledování bezpečnosti a plynulosti dopravy pomocí kamerového systému
 • nepřetržitá dispečerská služba centrálního technického dispečinku
 • dohled, správa a údržba světelného signalizačního zařízení
 • správa parkovacích systémů: parkovacích automatů, parkovišť se závorovými systémy, parkovišť P+R, parkovacích domů PINKI PARK na Kopečné ulici a DOMINI PARK (vjezd a výjezd na ulici Husova)
 • spolupráce s MP Brno při kontrole platební kázně na parkovištích vybavených parkovacími automaty
 • správa a údržba automatických zádržných systémů
 • správa Dopravně informačního centra Brno
 • vzájemná spolupráce se složkami PČR a MP při běžném řízení dopravy a řešení aktuálních dopravních problémů na území města Brna při běžném provozu, a zajišťování mimořádných dopravně náročných akcí
 • spolupráce s DPmB, OD MMB a dalšími subjekty zainteresovanými do organizace a řízení jak dynamické, tak i statické dopravy v Brně
 • spolupráce se servisem SSZ Masná při identifikaci poruch připojených SSZ  na základě informací z řídících ústředen