• O nás
 • Úsek technického ředitele
Zpět

Úsek technického ředitele

Útvar dopravního inženýrství

 • projektování pozemních komunikací, projekty parkování, opatření pro cyklisty apod. ve všech stupních projektové dokumentace, rozpočty staveb, autorský dozor
 • návrhy komplexních dopravně – inženýrských řešení organizace dopravy, řízení a koordinace dopravy na křižovatkách se SSZ, kapacitní a bezpečností posudky
 • dopravní průzkumy a sčítání dopravy, vyhodnocení dopravní nehodovosti a intenzit dopravy, podklady pro tvorbu matic přepravních vztahů
 • modelování a prognózy dopravy, aktualizace modelů VHD a IAD města Brna, zpracování modelových situací při uzavírkách na území města Brna
 • koordinace přípravy, žádostí, realizace a monitoring projektů statutárního města Brna s dotací z fondů EU
 • koncepční činnost v oblasti řešení systémů ITS v Brně, příprava dokumentů, součinnost při přípravě, výstavbě a uvedení systémů ITS do provozu
 • dopravně – urbanistická součinnost při posuzování přípravy nových staveb na území Brna, vypracování odborných posudků k projektovým dokumentacím

Středisko majetkoprávní přípravy

 • příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání, jednání s vlastníky, zadávání geometrických plánů a znaleckých posudků
 • koncipování smluv kupních, směnných, darovacích, o smlouvách budoucích a dalších
 • zajištění projednání smluv v orgánech statutárního města Brna, jejich uzavření a vložení do katastru nemovitostí

Středisko realizace inženýrských staveb, středisko realizace pozemních staveb, koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

 • kompletní zajištění činnosti  technického dozoru na stavbách
 • zajištění přípravy akcí (projektové dokumentace, územního rozhodnutí, stavebního povolení)
 • zajištění realizace akcí (výkon TDI – kontrolní činnost během stavebních prací dle schválené PD)
 • zajištění ukončení akcí (předání a převzetí díla, kolaudační rozhodnutí, aktivace stavby, archivace dokladů)
 • zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi a zpracování dokumentace BOZP

Středisko správy majetku

 • zajištění kompletní správy vlastního majetku společnosti
 • zajištění správy parkovacích domů
 • zajištění pronájmu a prodeje nemovitého majetku
 • zajištění podpůrných služeb (sklad, kantýna, podatelna, kopírovna, ústředna, vrátnice)

Oddělení výpočetní techniky

 • zajištění provozu a správy výpočetní techniky