Hlášení havárie inženýrských sítí

Jedná se o stav, kdy je bezprostředně nutné začít s opravou sítě, neboť hrozí nebezpečí poškození zdraví nebo majetku.

Havarijní stav není havárií! Pro nezbytné práce není potřeba předchozí souhlas správce ani povolení k ZUK (zvláštní užívání komunikace).

  1. Místo havárie a prací alespoň provizorně označím a zabezpečím.

  2. Neprodleně oznámím správci komunikace provádění prací a požádám o stanovení technologických podmínek pro obnovu komunikace. Pokud se jedná o překážku silničního provozu, oznámím  tuto událost současně Policii ČR.

  3. Neprodleně požádám u příslušného silničního správního úřadu o dodatečné povolení k ZUK.

  4. Zajistím obnovu komunikace podle podmínek správce a ZUK.

  5. Požádám správce o převzetí obnovené komunikace.