Zvláštní užívání komunikace (ZUK) – výkopové a stavební práce, stavební zábor

 1. Podám žádost u správce komunikace – formulář žádosti + přílohy žádosti:

  • 2 situace se zakreslením rozsahu prací
  • příčné řezy obnovy komunikace u výkopových prací

  • souhlas odboru investičního MMB s výkopovými pracemi – stanovené stavby musí být zařazeny do koordinačního harmonogramu zpracovávaného odborem investičním MMB. Podrobnosti viz obecně závazná vyhláška města Brna č. 8/2009 ve znění vyhlášky č. 12/2014.

  • plná moc k zastoupení 
 2. Uzavřu dohodu o složení kauce – viz dohoda o kauci

 3.  Zaplatím kauci

 4. Obdržím souhlas se ZUK

 5. Požádám u příslušného ÚMČ nebo OD MMB o vydání rozhodnutí povolení k ZUK

 6. Po vydání povolení k ZUK požádám správce o předání staveniště

 7. Po dokončení prací nebo záboru požádám správce o převzetí komunikace

Mapa obvodů