I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Rokytova

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Židenice

 • Začátek

  01. 06. 2021

 • Konec

  10. 07. 2024

 • Popis

  Nová komunikace je navržena jako dělený čtyřpruh a je vedena ve stejném směrovém koridoru jako současná. Trasa je navržena od vyústění z Husovického tunelu, mimoúrovňově přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu, ulici Karlova a Kulkova po napojení na ulici Rokytova. Na konci úseku je navržena možnost plynulého napojení na pokračování VMO. Celá trasa je vedena v území schváleném v Územním plánu města Brna jako sběrná místní komunikace funkční třídy B1 směrově rozdělená, základní kategorie MS 24,00 s návrhovou rychlostí vn=60km/h.

 • Aktuální stav

  Byl zprovozněn pravý most přes Svitavu, byly zahájeny práce na demontáži mostního provizoria a demolici levé části starého mostu, práce probíhají také na estakádě Rokytova a na opěře mostu přes Tomkovo náměstí.

 • Zhotovitel

  Společnost VMO Tomkovo náměstí

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Vojtěch Michálek

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Aleš Měřínský

 • Odkaz na jiné WWW stránky stavby

  www.vmobrno.cz