Nábřeží řeky Svratky - realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa VII a VIII

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  12. 01. 2022

 • Konec

  30. 04. 2025

 • Popis

  Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu k zajištění protipovodňové ochrany na území města Brna s revitalizací nábřeží a změnu stávající regulace řeky Svratky. Součástí stavby jsou i vyvolané přeložky sítí a další objekty, které svým účelem užívání a umístěním souvisí se stavbou hlavní a zabezpečují její uživatelnost. Jedná se o úsek od Riviéry až po železniční viadukt při ulici Uhelná v Brně. Dopravní omezení: v rámci stavby dojde k dopravním omezením na ulici Bauerova, Poříčí a Renneská třída. Uzavírky budou rovněž v prostoru Táborského a Bakalovo nábřeží. Po dobu stavby nebude možné používat cyklostezku v úseku ulice Kamenná až po železniční most Uhelná.

 • Aktuální stav

  Úsek Uhelná – Renneská: Jsou realizovány práce v korytě řeky, probíhá opevňování břehů a pokračují práce na zakládání opěrných zídek pod mostem Heršpická pro budoucí vedení stezky pro pěší na levém břehu. Pokračují také práce na hradidlových komorách kanalizace. Úsek Renneská – Vídeňská: Pokračují práce na pilotové protipovodňové stěně při ulici Poříčí, bourání původních nábřežních zdí a odtěžování terénu pro založení budoucí kolonády. V prostoru Bakalova nábřeží byly obnoveny práce na vybudování protipovodňových železobetonových stěn. Při ulici Poříčí pokračují práce na opevňování břehu a vybudování násypu pro vedení budoucí stezky Úsek Vídeňská – Křížkovského: Pokračují práce na rekonstrukci kanalizační stoky. Byla zahájena betonáž opěr lávky Táborského nábřeží.

 • Zhotovitel

  Sdružení firem „Společnost PPO nábřeží Svratky – Brno“, vedoucím společníkem je firma OHL ŽS, a.s..

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Petr Rašovský, MBA

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Pavel Zelený