Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně (ORG 2253)

 • Lokalizace dle ÚMČ

  Střed

 • Začátek

  24. 03. 2022

 • Konec

  24. 08. 2023

 • Popis

  Předmětem stavby je zpřístupnění vodojemů s minimalizací prostorových zásahů. Stávající areál je charakteristický volnými plochami trávníků nad vodojemy a hmotami mezí dávajícími tušit objemy těles vodojemů. Charakter parku je dán jeho podřízeností hlavní náplni areálu – expozice technických památek – a blízkostí Masarykova onkologického institutu. Park je tedy klidový, bez dětských hřišť a přílišných aktivit. Vstupy do dvou vodojemů při ulici Tvrdého jsou skryty v podzemí v podsklepeném domku hlídače, jenž slouží jako vstup a pokladna. Vzdálený vodojem 2 v jižním cípu je zpřístupněn zakopaným schodištěm ukrytým v terénu. Navržená cestní síť reflektuje potřebnou propustnost a obslužnost území bez zbytných „parkových“ cestiček. Cestní síť je hierarchická ve třech úrovních. Hlavní přístupová a obslužná komunikace v areálu z ul. Tvrdého je dlážděná cihelnou dlažbou. Zajišťuje bezbarierový přístup a zásobování. Parkové cesty výhradně pro pěší jsou mlatové a obslužné chodníky vedlejších vstupů do vodojemů (pro potřebu obsluhy) jsou navrženy z betonových velkoformátových dlaždic. Při objektu pokladen, v těžišti areálu, je cestní síť rozšířena o obslužnou a shromažďovací dlážděnou plochu a odpočinkovou plochu mlatu. Lavičky jsou umisťovány do centrálního prostoru, podél cest a rozesety v travnatých plochách. Vesměs volné prostory trávníků nad vodojemy jsou vyváženy výsadbou bosketu v obdélníkovém půdorysu parafrázujícím podzemní prostory vodojemů (spon stromů - moravských jaderniček – vychází z opěrného systému vodojemu 02). Park nebude oplocen, bude volně přístupný. Od ulice Tvrdého bude oddělen nově založeným živým plotem nad stávající zídkou z umělého kamene.

 • Aktuální stav

  Pokračují práce na II. etapě, proběhla demolice domku správce, probíhají práce na propojení I. a II. etapy.

 • Zhotovitel

  ARCHATT, s.r.o.

 • Zodpovědný pracovník za zhotovitele

  Ing. Kramář

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  Ing. Denis Owczarzy