Povolení připojení komunikace nebo sjezdu na místní komunikaci nebo průjezdní úsek krajské silnice

Je nutno vyřídit ještě před vydáním územního rozhodnutí nebo souhlasu pro hlavní stavbu. Připojují se komunikace navzájem zřizováním křižovatek nebo nemovitosti na komunikaci (zřízením sjezdů).

Podám žádost v listinné podobě na adresu správce komunikace – formulář žádosti není předepsán.

Žádost musí obsahovat:

  • účel připojení a předpokládaný termín realizace

  • identifikační údaje stavebníka a jeho případného zástupce, kontaktní telefon

  • projektovou dokumentaci v čitelném měřítku, z níž jsou patrné parametry připojení (zejm. 2 situace s rozhledovými poměry, vyznačením parcel, názvem ulice, vyznačením aktuálního stávajícího stavebního stavu v dané lokalitě, příčný a podélný řez s návrhem konstrukce a okótováním výšek charakteristických bodů)

Ve lhůtě do 1 měsíce od podání úplné žádosti obdržím stanovisko.

Následně požádám příslušný silniční správní úřad o vydání povolení připojení resp. sjezdu.