Stanovisko k připravované stavbě pro územní nebo stavební řízení

Podám žádost v listinné podobě na adresu správce komunikace – formulář žádosti není předepsán.

Žádost musí obsahovat:

  • uvedení účelu žádosti

  • identifikační údaje stavebníka a jeho případného zástupce, kontaktní telefon, kontaktní adresa

  • projektovou dokumentaci v tištěné i elektronické podobě (uloženou na CD nebo s odkazem na externí uložení – cloud s umožněním přístupu a stažení, případně s možností stažení PD z např. Úschovny) zpracovanou oprávněnou osobou; obsah a rozsah dokumentace musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném znění, se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou MD-OI dne 29.1.2007 vč. Dodatku č. 1 a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, v závislosti na druhu řešené stavby

Ve lhůtě do 1 měsíce od podání úplné žádosti obdržím stanovisko.

Doporučení před předložením PD ve stupni DUR:

V případě vzniku nové situace řešení stávajícího prostoru je nutno si jednoznačně stanovit a odsouhlasit budoucí majetkové a správní vztahy zpevněných a nezpevněných rekonstruovaných a nových ploch a dle toho přesně rozdělit objekty stavby dle budoucích majitelů a správců. Jednoznačné rozdělení stavby na objekty dle budoucích majitelů a správců je nutno určit na koordinační schůzce za účasti zástupců OD MMB (ing. Kotisa, ing. Roubalová, ing. Šamánková, ing. Davidová), Bkom a.s. (ing. Šprdlíková, Machač, Ing. Severin), investora a projektanta stavby. Toto projednání je nutno si sjednat s Ing. Roubalovou z majetkového a právního oddělení odboru dopravy MMB. Jako podklad pro dělení zpevněných a nezpevněných ploch dle budoucích správců bude sloužit situace dopravního řešení (zpracovaná autorizovaným projektantem pro dopravní stavby) s případným vyznačením průběhů kanalizací pro odvodnění vozovky a chodníku, retenčních nádrží, nových přípojek kanalizací a UV, vyznačení hranic podzemních (případně nadzemních) konstrukcí, situace upravená do formátu A3.