Stanovisko k připravované stavbě pro územní nebo stavební řízení

Podám žádost v listinné podobě na adresu správce komunikace – formulář žádosti není předepsán.

Žádost musí obsahovat:

  • uvedení účelu žádosti

  • identifikační údaje stavebníka a jeho případného zástupce, kontaktní telefon, kontaktní adresa

  • projektovou dokumentaci v tištěné podobě zpracovanou oprávněnou osobou; obsah a rozsah dokumentace musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., v platném znění,  se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydanou MD-OI dne 29.1.2007 vč. Dodatku č. 1 a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, v závislosti na druhu řešené stavby

Ve lhůtě do 1 měsíce od podání úplné žádosti obdržím stanovisko.